۱۸۸۴

پاکرو تاکسی خدمتی فراتر از جابجایی مهمانان در ایام فراگیری ویروس Covid19 در شرکتهای خدماتی بالاخص انجام خدمت مستقیم به مشتری دارد.

علاوه بر مسئولیت اجتماعی نیازمند عزمی راسخ در قطع زنجیره بیماری می‌باشیم.

شرکت پاکرو تاکسی در راستای انجام خدمات متناسب با جایگاه والای مهمانان که همانا آنها  را سرمایه خود می پندارد اقدام به انجام کنترل های روزانه سلامت تاکسیران و همچنین تجهیز تاکسی ها به مواد ضد عفونی کننده جهت مهمانان و ضد عفونی خودرو پس از انجام هر سفر می نماید.

هرچند این اقدامات قدمی کوچک در حذف این زنجیره انسانی باشد.

Category: متفرقه