۱۸۸۴

این بار رنو فلوئنس سوار شدم قیمت هاش از سوناتا و تویوتا مناسبتر بود