۱۸۸۴

از ارتباط مسئول کانتر فرودگاه انتطار بیشتری داشتم یک کم معطل شدم