۱۸۸۴

بعد از یک سفر طولانی و خسته کننده که به فرودگاه رسیدم ، رفتار و ارتباط راننده و کیفیت تاکسی و رانندگی خستگی سفر رو از دور کرد