۱۸۸۴

چند باری که از تاکسی های پاکرو استفاده کردم ، از تمیزی خودرو رضایت داشتم